Appuyez sur Entrée pour rechercher ou ESC pour annuler.

Comparateur biblique
Genèse 4.18

Genèse 4.18 comparé dans 29 versions de la Bible.

Les « Louis Segond »

Genèse 4.18 (LSG)Hénoc engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Metuschaël, et Metuschaël engendra Lémec.
Genèse 4.18 (NEG)Hénoc engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Metuschaël, et Metuschaël engendra Lémec.
Genèse 4.18 (S21)Hénoc eut pour fils Irad, Irad eut Mehujaël, Mehujaël eut Metushaël et Metushaël eut Lémec.
Genèse 4.18 (LSGSN)Hénoc engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Metuschaël, et Metuschaël engendra Lémec.

Les Bibles d'étude

Genèse 4.18 (BAN)Et Irad naquit à Hénoc ; et Irad engendra Méhujaël, et Méhujaël engendra Méthusaël, et Méthusaël engendra Lémec.

Les « autres versions »

Genèse 4.18 (SAC)Hénoch engendra Irad, Irad engendra Maviaël, Maviaël engendra Mathusaël, et Mathuaaël engendra Lamech,
Genèse 4.18 (MAR)Puis Hirad naquit à Hénoc, et Hirad engendra Méhujaël, et Méhujaël engendra Méthusaël, et Méthusaël engendra Lémec.
Genèse 4.18 (OST)Puis Irad naquit à Hénoc, et Irad engendra Mehujaël, et Mehujaël engendra Methushaël, et Methushaël engendra Lémec.
Genèse 4.18 (CAH)A ‘Hénoch naquit Iirad ; celui-ci engendra Me’houiael ; ce dernier engendra Metouchael, qui engendra Lemech.
Genèse 4.18 (GBT)Hénoch engendra Irad ; Irad engendra Maviaël ; Maviaël engendra Mathusaël ; Mathusaël engendra Lamech,
Genèse 4.18 (PGR)Et à Henoch naquit Hirad, et Hirad engendra Mahujaël, et Mahujaël engendra Methusaël, et Methusaël engendra Lémech.
Genèse 4.18 (LAU)Et Hirad naquit à Enoc ; et Hirad engendra Mekuyaël, et Mekuyaël engendra Methuschaël, et Methuschaël engendra Lémec.
Genèse 4.18 (DBY)Et à Hénoc naquit Irad ; et Irad engendra Mehujaël, et Mehujaël engendra Methushaël ; et Methushaël engendra Lémec.
Genèse 4.18 (TAN)Hénoc devint père d’Iràd ; celui-ci engendra Mehouyaél, qui engendra Lamec.
Genèse 4.18 (VIG)Or Hénoch engendra Irad, et Irad engendra Maviaël, et Maviaël engendra Mathusaël, et Mathusaël engendra Lamech
Genèse 4.18 (FIL)Or Hénoch engendra Irad, et Irad engendra Maviaël, et Maviaël engendra Mathusaël, et Mathusaël engendra Lamech,
Genèse 4.18 (CRA)Irad naquit à Hénoch, et il engendra Maviaël ; Maviaël engendra Mathusaël, et Mathusaël engendra Lamech.
Genèse 4.18 (BPC)A Hénoch naquit Irad et à Irad naquit Maviaël ; Maviaël engendra Mathusaël et Mathusaël engendra Lamech.
Genèse 4.18 (AMI)Hénoch engendra Irad, Irad engendra Maviaël, Maviaël engendra Mathusaël, et Mathusaël engendra

Langues étrangères

Genèse 4.18 (LXX)ἐγενήθη δὲ τῷ Ενωχ Γαιδαδ καὶ Γαιδαδ ἐγέννησεν τὸν Μαιηλ καὶ Μαιηλ ἐγέννησεν τὸν Μαθουσαλα καὶ Μαθουσαλα ἐγέννησεν τὸν Λαμεχ.
Genèse 4.18 (VUL)porro Enoch genuit Irad et Irad genuit Maviahel et Maviahel genuit Matusahel et Matusahel genuit Lamech
Genèse 4.18 (SWA)Henoko akamzaa Iradi, Iradi akamzaa Mehuyaeli; Mehuyaeli akamzaa Methushaeli; Methushaeli akamzaa Lameki.
Genèse 4.18 (BHS)וַיִּוָּלֵ֤ד לַֽחֲנֹוךְ֙ אֶת־עִירָ֔ד וְעִירָ֕ד יָלַ֖ד אֶת־מְחֽוּיָאֵ֑ל וּמְחִיּיָאֵ֗ל יָלַד֙ אֶת־מְת֣וּשָׁאֵ֔ל וּמְתוּשָׁאֵ֖ל יָלַ֥ד אֶת־לָֽמֶךְ׃